Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých kontaktních údajů, které jsem nyní poskytl, a to společností FLORA SERVIS s.r.o., se sídlem v Brně, Faměrovo náměstí 31/29, 618 00, IČ 28341627, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62439, jako správcem osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů, za účelem marketingu, a sice nabízení produktů a služeb firmy FLORA SERVIS s.r.o., zjišťování spokojenosti zákazníků a průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů anebo zpracovatelem osobních údajů. Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, že tento souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a že jsem byl poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů, o právech podle § 21 zákona, jakož i o právu tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce. Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení správce na moji emailovou adresu, kterou jsem dobrovolně poskytl. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu FLORA SERVIS

Společnost FLORA SERVIS věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů objasňuje způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od uživatelů internetových stránek FLORA SERVIS (dále jen „web“). FLORA SERVIS neshromažďuje žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

Shromažďování osobních údajů

V případě, že bude společnost FLORA SERVIS potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali (např. informace o produktech a službách společnosti, účast v soutěžích, objednání emailových zpravodajů, připojení na prémiový web nebo službu s omezeným přístupem, přihlášení k akci, nakupování či stahování informací), o tyto údaje Vás požádáme. Data, která FLORA SERVIS shromažďuje v souvislosti s Vaší osobou, mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, pracovní email a telefon, adresu do práce nebo domů informace o pozici v zaměstnání nebo další informace o společnosti.

Web může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, např. název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí kterých tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu otevírají, a internetovou adresu, ze které web FLORA SERVIS navštívili. Tyto informace jsou využívány k analýze trendů, ke správě a inovaci webu a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby.

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na tomto webu budou používány k Vaší personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Společnost FLORA SERVIS může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších zákaznických služeb, k inovaci webu a všech souvisejících produktů a služeb společnosti FLORA SERVIS, ke zjednodušení používání tohoto webu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a web se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům uživatele.

Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, kterou používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění. S Vaším souhlasem Vám navíc můžeme zasílat informace o jiných produktech a službách společnosti FLORA SERVIS a sdílet informace s našimi partnery, kteří Vám také mohou zasílat informace o produktech a službách společnosti FLORA SERVIS. Údaje o návštěvnosti webu můžeme pro výzkumné účely kombinovat s anonymními demografickými informacemi. Takto sdružené informace můžeme využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých sekcích webu s omezeným přístupem můžeme s Vaším souhlasem kombinovat údaje o návštěvnosti webu s Vašimi osobními informacemi, abychom Vám poskytovali obsah přizpůsobený přímo pro Vás.

FLORA SERVIS v některých případech poskytuje určité služby (jako je např. hostování webových stránek, balení, zasílání a doručování objednaných výrobků, odpovídání na dotazy zákazníků k produktům a službám a odesílání informací o našich produktech, akčních nabídkách nebo jiných nových službách) prostřednictvím jiné společnosti. Těmto společnostem poskytujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k realizaci konkrétní služby. Zároveň od nich důsledně vyžadujeme, aby tyto informace nepoužívaly k jiným účelům a nakládaly s nimi v souladu s příslušnými právními předpisy.

Společnost FLORA SERVIS může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v těch případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k: (a) dodržení zákonů dané země a právních postupů společnosti FLORA SERVIS; (b) ochraně a obraně práv nebo vlastnictví společnosti FLORA SERVIS a jejích webů; nebo (c) v naléhavých případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti FLORA SERVIS, uživatelů produktů a služeb společnosti FLORA SERVIS či veřejnosti. Osobní údaje shromážděné na tomto webu mohou být uloženy a zpracovány v zemi, ve které má společnost FLORA SERVIS a její pobočky, přidružené společnosti či zástupci příslušná zařízení.

Kontrola osobních údajů

Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou osobní údaje, které na tomto webu poskytnete, bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo společnost FLORA SERVIS a její pobočky a přidružené společnosti. Ke svým osobním údajům máte přístup a můžete si zde zvolit způsob kontaktování tak, jak je popsáno níže.

Uplatnění práv subjektů údajů

Společnost FLORA SERVIS ctí zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou je odhodlána Vám vždy poskytnout informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o Vás obecně FLORA SERVIS zpracovává, můžete o to požádat zde.

Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které o Vás FLORA SERVIS, nebo její partneři, zpracovávají, můžete využít kontakt zde, současně ale uveďte, které konkrétní informace požadujete. Výčet informací, na něž máte právo, naleznete v článku 13 a 14 GDPR. Nesdělíte-li Vaše konkrétní požadavky, bude FLORA SERVIS na Vaši žádost nahlížet jako na obecnou dle předchozího odstavce. Nebude-li FLORA SERVIS schopna Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo bude-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádá Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle FLORA SERVIS. Pouze tak vyloučí, že neposkytne Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Vaše žádosti bude společnost FLORA SERVIS vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás společnost FLORA SERVIS zpracovává, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte ji na to zde. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v sídle společnosti FLORA SERVIS. Jedině tak zajistí, aby nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nelze. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje (rodné příjmení) obsaženy na daňovém dokladu, který společnost dle zákona archivuje.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smaže společnost FLORA SERVIS všechny Vaše osobní údaje, které zpracovává. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu jejího oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžaduje identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provede.

Aktualizace zásad osobních údajů

Společnost FLORA SERVIS udržuje zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám. FLORA SERVIS proto žádá všechny své klienty, aby těmto zásadám věnovali patřičnou pozornost.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost FLORA SERVIS věnuje zabezpečení osobních údajů velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním.

DPO

V souvislosti s povinnostmi plynoucími z GDPR jmenujeme od 1. 5. 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů neboli „DPO“ (Data Protection Officer). Jeho úkolem je monitorování souladu FLORA SERVIS s GDPR a ve spolupráci s našimi zaměstnanci je Vaším kontaktem u společnosti pro případné dotazy, připomínky, stížnosti a uplatnění práv týkající se ochrany osobních údajů.

Případné dotazy, připomínky, stížnosti a uplatnění práv týkající se ochrany osobních údajů můžete rovněž zasílat prostřednictvím této webové stránky.

Formulář a kontaktní údaje na DPO pro Vás momentálně připravujeme.