Až 400 000 Kč dotace na dětské hřiště pro obce do 3 000 obyvatel

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo další podprogram pro podporu obnovy a rozvoje venkova. V období od 16. října 2017 do 15. ledna 2018 si budou moci obce do 3 000 obyvatel zažádat o dotaci na dětské hřiště. Hlavním předpokladem podprogramu je zapojení obyvatel při plánování a realizaci obnovy jejich obce. 

happy_boy

Jedním z dotačních titulů je Podpora zapojení generací do komunitního života v obci, kterým se MMR chystá podpořit místa aktivního a pasivního odpočinku pro různé věkové skupiny. Na přípravě a realizaci takových míst by se prokazatelně měla podílet generace dětí a mládeže, a zároveň musí být takové akce zaměřené na úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně nebo rekonstrukci či vybudování zařízení pro volnočasové aktivity. Díky této dotaci si tak můžete do své obce pořídit například dětské hřiště, venkovní fitness prvky, cyklostezku nebo naučnou stezku pro všechny věkové kategorie. 

Součástí podpory ze strany MMR může být i mobiliář (např. lavičky, stoly, stojany na kola, odpadkové koše apod.). Z dotace je bohužel vyjmuto pořízení drobného vybavení, jako jsou třeba míče či stolní hry.

Výše dotace je stanovena na 70% celkového rozpočtu, a to do maximální výše 400 000 Kč. Pokud tedy vybudujete místo pro volnočasové aktivity v hodnotě 570 000 Kč, tak 400 000 Kč pokryje dotace MMR a jen 170 000 Kč bude spolufinancovat obec z vlastního rozpočtu.

Pokud chcete zažádat o dotaci na dětské hřiště, je nutné k žádosti připojit následující přílohy:

 1. Popis výchozího stavu
 2. Popis cíle a aktivit projektu
 3. Doklad o vlastnictví majetku
 4. Předpokládaný rozpočet akce rozdělený na jednotlivé položky
 5. Harmonogram přípravy a realizace akce
 6. Barevnou fotodokumentace aktuálního stavu
 7. Popis zapojení dětí a mládeže do projektu včetně předložení relevantních dokladů
 8. U akcí stavebního charakteru:
  1. Části projektové dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu jako součást dokumentace akce (podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci nutno předložit technologický postup realizace akce.
  2. Dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat:
   - písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení oprávněného zástupce obce, svazku obcí nebo kraje o tom, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz k ohlášení nezaslal (podle § 106 stavebního zákona) nebo
   - stavební povolení (podle § 115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo
   - veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle § 116 stavebního zákona) nebo
   - certifikát autorizovaného inspektora (podle § 117 stavebního zákona).
  3. Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací (prohlášením statutárního zástupce, volnou formou).

V rámci realizace projektu musí obec informovat veřejnost o tom, že je projekt podporován Ministerstvem pro místní rozvoj (například uvedením loga MMR na zařízeních, které byla pořízena z dotačních prostředků).

Kompletní informace o dotaci naleznete přímo na stránkách MMR zde.

Pokud Vás vypsaný dotační titul zaujmul, určitě nám dejte vědět na info@floraservis.cz a my Vám s žádostí o něj velmi rádi pomůžeme!