Články

Obce zažádaly o dotace na dětská hřiště v hodnotě 260 milionů korun

mapa_CRNa začátku října jsme vás informovali o programu pro podporu obnovy a rozvoje venkova, v rámci kterého se dalo zažádat mimo jiné i o dotaci na dětské hřiště. Program byl určen pro všechny obce s méně než 3 000 obyvateli. Tuto podmínku splňuje 93% z celkového počtu přibližně 6 300 českých obcí.

Žadatelé o dotační titul Podpora zapojení generací do komunitního života v obci mohli získat 70% financování při výstavbě či obnově dětského hřiště, a to až do výše 400 000 Kč. Jaký byl o tento dotační titul zájem? 

Polovina obcí zažádala o nejvyšší možnou výši dotace

Žádost ve stanoveném termínu odevzdalo celkem 737 subjektů, z nichž naprostá většina byly obce, městyse a města. Téměř polovina z nich zažádala o podporu v hodnotě 400 000 Kč, tj. nejvyšší možnou částku. V některých případech se objevila žádost na více peněz, než bylo stanoveno v podmínkách dotačního titulu. Některé obce tuto podmínku chytře obešly rozdělením investičního záměru do více projektů. Celkem žadatelé po Ministerstvu pro místní rozvoj požadují podporu v hodnotě přes 256 milionů korun. Z takového rozpočtu by se dalo naplnit přes 15 fotbalových hřišť dětskými houpadly!

celkem_dotace_2

Jak správně zažádat o dotaci?

Chcete ve Vaší obci postavit nové dětské hřiště, zrenovovat cyklostezku nebo vybudovat venkovní fitness centrum? Nemáte dostatek finančních prostředků na pokrytí celkových nákladů? Pokud jste na obě otázky odpověděli kladně, nemusíte na zkvalitnění míst pro veřejnost zapomenout. Velmi často se objevují dotační programy na podporu právě takových projektů!

swing_girl

Každý, kdo někdy žádal o dotaci, ví, že správné a včasné podání je naprosto klíčové. Následující tipy Vám pomohou výrazně zvýšit pravděpodobnost získání dotace.

1. Buďte připraveni

Připravte si investiční plán na nejbližších pět až deset let, a ten porovnávejte s vypsanými dotačními tituly. Ne vždy můžete realizovat více projektů najednou, proto Vám plán pomůže s rozhodováním, co je důležité hned a na co se můžete soustředit až za rok. Pokud máte v rámci dlouhodobého plánu připravené i projektové dokumentace, výrazně Vám to zrychlí práci u nově vypsaných dotací.

2. Důkladně si prostudujte podmínky dotačního programu

Zásady dotačních programů a podprogramů jsou většinou velmi detailní a ne zcela čtivé. Čas, který ale věnujete poctivému nastudování cílům, vymezení příjemce, podmínek a způsobu hodnocení žádosti, se Vám rozhodně vyplatí. Vyhraďte si na důkladné přečtení dokumentu půl den, vypněte si emailová upozornění a s velkým šálkem kávy se ponořte do studování.

Pokud budete mít u některých pasáží otazníky, vypište si své dotazy a všechny je pak směrujte na kontaktní osobu daného dotačního programu.

Pro koho je dotace určena?

Jsou příjemci specificky vymezeni, nebo je dotace pro všechny? Splňuji všechna kritéria příjemce dotace? Některé dotační tituly mohou být pouze pro obce do určité velikosti či z daného regionu.

Jak velkou část projektu pokryje dotace?

Ne všechny dotace pokryjí celkové náklady investičního projektu. Zjistěte si, kolik procent z celkových nákladů Vám může být přiděleno. Každá dotace má stanovenu maximální částku, kterou Vám může poskytnout. Pokud je dotace poskytována do výše 80% skutečných nákladu a horní limit dotace 500 tis. Kč, optimální rozpočet na Váš záměr činí přibližně 625 tis. Kč.

Na co je a na co není dotace poskytována?

Dotační podpora je většinou omezena a nedá se z ní pořídit cokoliv Vás napadne. Vztahuje se finanční podpora na drobné vybavení hřiště, jako jsou například švihadla či hračky na pískoviště? Může být součástí projektu i oprava stávajícího chodníku? Pečlivě si přečtěte, na co se dotace vztahuje a ještě pečlivěji, na co se nevztahuje. Vyhnete se tak nepříjmeným překvapením u schvalování žádosti, případně realizaci projektu.

Kdy a jak musíte žádost odevzdat?

Nespoléhejte se na odevzdání na poslední chvíli. Zákony schválnosti platí i v tomto případě, proto si stanovte nejzazší termín na odevzdání alespoň dva týdny před oficiálním termínem. Pokud jste se o dotaci dozvěděli pozdě a dříve než k datu ukončení žádostí to nestihnete, tak si nezapomeňte zjistit i přesnou hodinu, kdy se žádosti přestávají příjímat. Většinou bývá oficiální ukončení v pravé poledne a poté už nikoho nepřesvědčíte, aby Vám žádost přijal.

V dnešní době už se dá žádost ve většině případů podat elektronicky, ale pro jistotu si zkontrolujte, že nemusíte žádsto předložit fyzicky na předem určeném místě! 

3. Připravte si odškrtávací seznam a akční plán

Dotace sice není jako nákup v samoobsluze, ale detailní odškrtávací seznam Vám pomůže mít přehled o tom, co už máte připraveno a co ještě zbývá. Přeci nechcete týden před předložením žádosti zjistit, že Vám chybí podrobná fotodokumentace.

Stejně tak je dobré mít připraveny akční plán. Seznam aktivit, které musíte udělat, včetně termínu dodání a určení zodpovědných osob. Nebojte se být velmi detailní. Veškerý čas strávený na přípravě se Vám mnohokrát vrátí. Akční plán si můžete uložit jako šablonu a používat ho při každé nově vypsané dotaci.

4. Buďte konkrétní

Při definování cíle projektu se snažte být co nejkonkrétnější. Obecně stanovený cíl nikoho nepřesvědčí, že projekt myslíte vážně. Vaši žádost bude číst úplně cizí člověk a měl by okamžitě po přečtení vědět, čeho chcete investicí dosáhnout. Představte si, že máte jen tři věty a musíte zcela neznámemu člověku vysvětlit, co je Vaším záměrem, aby to pochopil. Takovým způsobem pak napište hlavní i vedlejší cíle projektu.

Stejná rada platí pro stanovování rozpočtu. Čím větší detail rozpočtu jste schopni v žádosti poskytnout, tím více promyšlené žádost působí a zvyšujete si tak šanci na přidělení dotace. Připravte si seznam všech nákladů a zrevidujte ho s kolegy, které možná napadnou další položky. Pokud se vaše odhady výrazně liší zkonzultujte je s třetí stranou. U krytí nezapomeňte na vlastní zdroje, čas dobrovolníků, příspěvky třetích stran.

Konkretizace cílů a rozpočtu Vám navíc pomůže zhodnotit, zda je celý projekt vůbec proveditelný. Záměry, které se zdají být nerealistické, získají dotaci jen velmi tězko.

V žádném případě nepracujte se zavádějícími nebo dokonce nesprávnými informacemi!

5. Zapojte do projektu ty, kterých se bude po realizaci nejvíce týkat

Chcete vybudovat nové dětské hřiště? Setkejte se s místními dětmi a pobavte se s nimi, jak by si své hřiště představovaly. Nechte je navštívit místo, kde by hřiště stálo, a nakreslit různé varianty rozmístění herních prvků. Jaká houpadla by si děti přály? Bude lepší skluzavka, nebo tobogán? Dokáží pomalovat zeď vlastními malůvkami? S přípravou i samotnou realizací Vám velmi rády pomohou a získají za to hřiště, které bude (z velké části) naplňovat jejich očekávání.

Komunikujte s dětmi, obyvateli obce a komunitami. Kvůli nim celou žádost o dotaci připravujete. Informujte je, co všechno je třeba pro realizaci projektu udělat a kde si stojíte. Zapojte je do přípravy žádosti, plánování nebo samotné realizace, a vynaložte získané prostředky co nejefektivněji.

File_000

Až 400 000 Kč dotace na dětské hřiště pro obce do 3 000 obyvatel

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo další podprogram pro podporu obnovy a rozvoje venkova. V období od 16. října 2017 do 15. ledna 2018 si budou moci obce do 3 000 obyvatel zažádat o dotaci na dětské hřiště. Hlavním předpokladem podprogramu je zapojení obyvatel při plánování a realizaci obnovy jejich obce. 

happy_boy

Jedním z dotačních titulů je Podpora zapojení generací do komunitního života v obci, kterým se MMR chystá podpořit místa aktivního a pasivního odpočinku pro různé věkové skupiny. Na přípravě a realizaci takových míst by se prokazatelně měla podílet generace dětí a mládeže, a zároveň musí být takové akce zaměřené na úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně nebo rekonstrukci či vybudování zařízení pro volnočasové aktivity. Díky této dotaci si tak můžete do své obce pořídit například dětské hřiště, venkovní fitness prvky, cyklostezku nebo naučnou stezku pro všechny věkové kategorie. 

Součástí podpory ze strany MMR může být i mobiliář (např. lavičky, stoly, stojany na kola, odpadkové koše apod.). Z dotace je bohužel vyjmuto pořízení drobného vybavení, jako jsou třeba míče či stolní hry.

Výše dotace je stanovena na 70% celkového rozpočtu, a to do maximální výše 400 000 Kč. Pokud tedy vybudujete místo pro volnočasové aktivity v hodnotě 570 000 Kč, tak 400 000 Kč pokryje dotace MMR a jen 170 000 Kč bude spolufinancovat obec z vlastního rozpočtu.

Pokud chcete zažádat o dotaci na dětské hřiště, je nutné k žádosti připojit následující přílohy:

 1. Popis výchozího stavu
 2. Popis cíle a aktivit projektu
 3. Doklad o vlastnictví majetku
 4. Předpokládaný rozpočet akce rozdělený na jednotlivé položky
 5. Harmonogram přípravy a realizace akce
 6. Barevnou fotodokumentace aktuálního stavu
 7. Popis zapojení dětí a mládeže do projektu včetně předložení relevantních dokladů
 8. U akcí stavebního charakteru:
  1. Části projektové dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby podle stavebního zákona) zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu jako součást dokumentace akce (podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Nevyžaduje-li charakter stavby projektovou dokumentaci nutno předložit technologický postup realizace akce.
  2. Dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která bude (podle druhu stavby) zahrnovat:
   - písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení oprávněného zástupce obce, svazku obcí nebo kraje o tom, že stavební úřad ve lhůtě stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz k ohlášení nezaslal (podle § 106 stavebního zákona) nebo
   - stavební povolení (podle § 115 stavebního zákona), resp. žádost o jeho vydání nebo
   - veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle § 116 stavebního zákona) nebo
   - certifikát autorizovaného inspektora (podle § 117 stavebního zákona).
  3. Jde-li o stavby, terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, doloží se pouze soulad akce, pro niž je požadována dotace, se schválenou územně plánovací dokumentací (prohlášením statutárního zástupce, volnou formou).

V rámci realizace projektu musí obec informovat veřejnost o tom, že je projekt podporován Ministerstvem pro místní rozvoj (například uvedením loga MMR na zařízeních, které byla pořízena z dotačních prostředků).

Kompletní informace o dotaci naleznete přímo na stránkách MMR zde.

Pokud Vás vypsaný dotační titul zaujmul, určitě nám dejte vědět na info@floraservis.cz a my Vám s žádostí o něj velmi rádi pomůžeme!

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem